رقیه آرامی

370

عنوان طرح : بصا ( بازار صنایع دستی اینترنتی )

خلاصه :
فروش صنایع دستی روستاییان بدون واسطه و بردن سود بیشتر برای روستاییان عزیز و زحمت کش

توضیح :
همه ما ایرانیان باید به هم دیگر کمک کنیم برای پیشرفت وترقی ایران عزیز .برای همین طرح من هم خرید کالای ایرانی است وهم حمایت از تولید کننده روستایی که میتواند با استفاده از طرح من ثمره زحمت خود را به طور مستقبم وکامل دریافت کند تا هم امورات زندگی اش بگذرد و هنر و اصالت ایرانی حفظ شود

رقیه آرامی

نام و نام خانوادگی رقیه آرامی
شهر پیشوا
سن 15
بازگشت به طرح ها