فاز متر
پویش فاز متر
6666

فرزند ایران زمین امسال معرفی شد

به گزارش روابط عمومی مسابقه فاز شب گذشته در فینال نفس‌گیر این برنامه نرگس ناجیان از زنجان با طرح قصه گرد، از میان دختران نشان فرزند ایران زمین امسال را کسب کرد.

فاطمه بزی از زاهدان هم فاز او در این رقابت بود

همچنین در بخش پسران محمد مهدی زمانی از اصفهان با طرح تتکا، مشترکا با محمدفاضل کرمی از قزوین با طرح کسا برنده جایزه مسابقه فاز شدند. در واقع هر ۲ گروه پسران در فینال فاز مشترکاً برندۀ جایزۀ مسابقه شدند
اما نشان فرزند ایران‌زمین به آنها اعطا نشد و دریافت نشان منوط به اجرای کامل طرح آنها در ادامه است.

فواد جهانداراز اصفهان و امیرحسین طاهری از زنجان هم فازی این دو شرکت کننده بودند. 

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}